பொழுது போக்குக்காக மட்டும் இல்ல...நான் பார்த்தது,கேட்டது,படித்தது,ரசித்தது மற்றும் என்னுடைய எண்ணங்களை உங்களுடனும் பகிர்ந்துகொள்ள ஒரு இணைப்புப்பாலம் ...

Monday, 26 January 2015

போட்டோ சொல்லும் கதைகள்

 1991- Steve Jobs and Bill Gates in discussion in basement


Berlin, Nov. 1989 - First weekend after collapse of the Berlin Wall, Hiroshima, Aug. 1945 - Atomic Bomb exploded above the center of Y-shaped intersection

Hollywood, 1952 � First 3D Movie《Bwana Devil》in history.


 Iran, 1960 - She might be sentenced to death if wearing this in public today.


Kabul, 1972 - At that time, Afghanistan was a free, open and stable country


Seoul, 1945 - Red Light District


Separate water dispensers during segregation (USA)


South in USA, 1960 - First African ethnic girl, Ruby BridgesWindows 95 just released

No comments:

Post a Comment